EGYSÉGBE RENDEZŐDÉSI ALAPELVEK

 Az Egységbe rendeződés alapelveivel és szellemiségével

egyetértesz e?

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy a Teremtő Ős Isten megteremtett egy rendszert, amelynek vannak az anyagon túli és az anyagi világban megnyilvánuló törvényei, szabályai és hatásrendszerei, amelyek akkor is hatást gyakorolnak, ha ismerjük ezeket, és akkor is ha nem, ha hisszük ezeket, és akkor is ha nem.

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy ezen magasabb szintű rendszerek törvényei, s ezek megnyilvánuló hatásai, amelyek az univerzumunkat, a naprendszerünket és a bolygónk létezését is fenntartják, hatást gyakorolnak a Földre, s rajta minden létezőre – legyen az anyagi világban megnyilvánuló, vagy nem, élő vagy élettelen?

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy amennyiben a Teremtő Ős Isten képességekkel és eszközökkel áldott meg alkalmas embereket, hogy a megfelelő időben ezen rendkívül összetett rendszerre rálátási, felismerési és megértési képességekkel rendelkezzenek, annak biztos módon célja, oka van, nem lehet a véletlen műve?

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy az a tény, hogy ezen összetett rendszereket nem csak felismerni vagyunk képesek, de ezen összefüggő folyamatokra tudatosan is hatást gyakorolhassunk, a Teremtő által nyújtott különleges adomány.

 

Felelősségünk, hogy kapott képességeinket és eszközeinket a megfelelő időben és a kellő bölcsességgel a Teremtő rendjének és a természet törvényeivel harmóniában, felelősen megtervezve alkalmazzuk-e?

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy a létezés rendje alapján a szellem és a lélek ölt testet a földi létben és az anyagi világban, nem pedig fordítva.

 

Azért, hogy a földi élet rendszere, s annak részeként az emberiségnek a léte is fenntartható maradjon a Földön, a teremtői renddel harmóniában szükséges megváltoztatnunk a létszemléletünket, értékrendünket,  gondolkozásmódunkat, és a kellő időben cselekednünk is szükséges.

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy Magyarországnak szükséges megújulnia értékrendjében, élet és létszemléletiében, erkölcsiségében, valamint teljes működési rendjében – egyéni és a társadalomirányítási szinten is.

 

A jelenlegi társadalomirányítási rendszer új személyekkel való feltöltése nem képes a fenntartható életet támogató működési rendszer kialakítására, annak hatékony és fenntartható működésére, valamint a jelenlegi Magyarország területén jogosan élők életfeltételeinek tartós javítására, és érdekeinek érvényesítésére.

 

  1. Egyet értünk-e abban, hogy Magyarország társadalomirányításában is szükséges visszatérni az alkalmasságon és példamutatáson alapuló szolgálatellátás rendszeréhez, amelyben az ősi – tapasztalatokon alapuló – bölcsességek, és a jelen kor értékei egyformán érvényesülnek.

 

A női és a férfi energiák azonos arányban nyilvánulnak meg a társadalomirányításban, és a valódi érdekképviseleti rendszer működése független a vallásoktól, politikai pártoktól és gazdasági érdekektől.

 

8, Egyet értünk-e abban, hogy szükséges ismét megteremteni az alkalmasságon és példamutatáson alapuló Szakrális királyság intézményét a Szent Korona Működési Rendjéhez, s annak kozmikus útmutatásaihoz való visszatéréssel.

 

A nők és férfiak azonos, vagy közel azonos arányban való részvételével szükséges megteremteni a valódi érdekképviseletet, amely felette áll a vallásoknak, politikai pártoknak és a gazdasági érdekköröknek.

 

Értékrendi, élet és létszemléleti teljes megújulás szükséges a társadalomirányítás működési rendjében. Az egyéni és rövidtávú érdekekkel szemben elsőbbséget kell, hogy élveznek a közösségi és hosszú távú érdekek.

 

  1. Minden változás az egyénből fejlődik ki. A TURUL TANÁCS tagjainak is döntésük meghozásával, szolgálataik felvállalásával és munkásságukkal szükséges példát és utat mutatni embertársainknak.

 

Embertársaink – megvizsgálva ezen értékrendet, szellemiséget, és példamutatást szolgáló vállalásainkat – döntenek arról, hogy támogatásukkal és bizalmukkal megtisztelik-e a TURUL TANÁCSOT, útmutatásaikat elfogadják-e.